Zoekresultaten

11 - 20 van 2435 resultaten
 1. Monitoring Aviaire Influenza bij dode wilde vogels – Jaarverslag 2020 publicatie

  Wilde vogels kunnen een rol spelen bij de verspreiding en introductie van Aviaire Influenza (AI), oftewel vogelgriepvirussen, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. In Europa heeft de Europese Commissie een grootschalig ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2021

 2. Sovon-Nieuws 2021/2 publicatie

  Inhoud: Uit het veld Kan halfleeg niet wat vaker halfvol zijn? Ontspringen Tureluurs de dans? Vogelpracht. Een vlucht door Teylers vogelcollectie Windenergie: risico's voor vogels in beeld Raven: al weer even lang terug als weggeweest Ten behoeve van ...

  Laatst gewijzigd: 05 juli 2021

 3. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2019 publicatie

  Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Tien vogelsoorten worden gevolgd die in trilateraal verband representatief worden geacht voor specifieke habitats en ...

  Laatst gewijzigd: 11 november 2021

 4. Verspreidingskaarten van enkele weidevogels in ZW-Fryslân publicatie

  Door Vogelbescherming Nederland is verzocht om zo recent mogelijke verspreidingskaarten te leveren van een aantal soorten weidevogels. Het gaat hierbij zowel om de broedtijd als de winter. Informatie over het voorkomen in de broedtijd is ontleend aan de ...

  Laatst gewijzigd: 12 april 2021

 5. Sovon-Nieuws 2021/1 publicatie

  Inhoud: Uit het veld Vogeltellingen ook belangrijk voor de energietransitie Krooneend talrijker dan ooit? Voor veel stadsvogels was 2020 een goed jaar 2020 was een superjaar voor Purperreigers Vogels en hoogspanningsmasten In de klei Dirk van Straalen:  ...

  Laatst gewijzigd: 08 april 2021

 6. Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage t/m monitoringjaar 2020 publicatie

  De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (samen: MLV) kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Er vindt een uitgebreide monitoring plaats van biotische en abiotische parameters, om te controleren of gaswinning ...

  Laatst gewijzigd: 27 mei 2021

 7. Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2018-2020 publicatie

  Sinds 1995 worden jaarlijks broedvogelinventarisaties verricht in Gelderland binnen het provinciale meetnet – thans onderdeel van het Landelijk Meetnet Weidevogels binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) – gericht op monitoring van weidevogels. ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2021

 8. Aard en omvang verstoring van overtijende wadvogels voor de kwelder bij Westhoek – seizoen 2020 (T0 dynamisch zoneren) publicatie

  Het verstoringsonderzoek bij Westhoek is onderdeel van een groot door het Waddenfonds, LNV en de drie waddenprovincies gefinancierd project Wij&Wad­vogels. In dit project gaat Vogelbescher­ming Nederland samen met verschillende partners aan de slag om ...

  Laatst gewijzigd: 18 oktober 2021

 9. Analyse van effecten van bodemdaling op hydrologie, vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2020. publicatie

  In het kader van gaswinning onder de Waddenzee en het Lauwersmeer vanuit de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen is een monitoringprogramma opgesteld waarin vanaf 2007 verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd (NAM 2007). Dit ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2021

 10. Broedvogels van de Klutenplas in 2020: aantallen en broedsucces, met speciale aandacht voor Kluut publicatie

  In het voorjaar van 2020 is de Klutenplas (Gr.) op broedvogels geïnventariseerd. Dit 17 ha grote brakwatergebied ligt aan de Groninger Noordkust en is in beheer en eigendom van Het Groninger Landschap. Voor de Kluut is de Klutenplas een van de ...

  Laatst gewijzigd: 24 juni 2021