Zoekresultaten

11 - 20 van 1715 resultaten
 1. Verandering natuurkwaliteit broedvogels publicatie

  Ten behoeve van natuurbehoud in Nederland zijn een aantal natuurdoelen geformuleerd die zijn uitgewerkt in de (SNL) beheertypen en natuurtypen (clusters van beheertypen). Ieder beheertype is beschreven middels een lijst van doelsoorten, ook wel genoemd ...

  Laatst gewijzigd: 04 juni 2020

 2. Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Hoofdrapport publicatie

  Bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe. Hoofdrapport   Ten behoeve van het beheerplan van het Natura 2000-gebied Veluwe is door de provincie Gelderland verzocht om bouwstenen aan te leveren voor een soortenherstelprogramma voor zeven van ...

  Laatst gewijzigd: 05 november 2020

 3. Sovon-Nieuws 2020/1 publicatie

  Inhoud: Nieuw Living Planet Report: sombere resultaten maar ook een ander geluid Kleine Vliegenvanger in voorjaar in binnenland, in najaar langs de kust Broedende Stormmeeuwen, van duinpan tot schoolplein Recent verschenen Regionaal atlaswerk met ...

  Laatst gewijzigd: 09 april 2020

 4. Status en trends van watervogels en zeezoogdieren in het open water van de Voordelta. publicatie

  Het Project Mainport Rotterdam omvat voor de in 2008-2012 aangelegde Tweede Maasvlakte ook een aantal natuurontwikkelings- en natuurcompensatieprojecten, waaronder natuurcompensatie in de Voordelta. Dit betreft de instelling in 2008 van een ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020

 5. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018 publicatie

  Referaat Koffijberg K., de Boer P., Geelhoed S.C.V., Nienhuis J., Oosterbeek K. & Postma J. 2020. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-technical report 183, Sovon-rapport 2020/26, ...

  Laatst gewijzigd: 18 augustus 2020

 6. Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag- rapportage tot en met monitoringjaar 2019 publicatie

  De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (samen: MLV) kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide ...

  Laatst gewijzigd: 19 mei 2020

 7. Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 publicatie

  De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van ANLb in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open akkerland. De landelijke beleidsmonitoring ...

  Laatst gewijzigd: 29 maart 2020

 8. Zomerganzen in de provincie Groningen in 2019 publicatie

  Voor het vijfde opeenvolgende jaar voerde Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van de Provincie Groningen in juli 2019 een telling van zomerganzen in Groningen uit. Deze telling is onderdeel van een reeks tellingen in juli 2015-2019, die zijn ...

  Laatst gewijzigd: 29 september 2020

 9. Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2018/2019 publicatie

  De Provincie Gelderland wil uitspraken doen over het effect van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de in deze gebieden overwinterende vogels. In Gelderland worden de volgende soorten als ‘niet ...

  Laatst gewijzigd: 29 maart 2020

 10. Vogels en verstoringsbronnen in de Rotterdamse Haven. Handreiking voor een beoordelingskader. publicatie

  In passende beoordelingen en effectstudies ten behoeve van ontwikkelingen in het Rotterdamse Havengebied vormt potentiële verstoring van vogels een belangrijk aandachtspunt. De effecten van potentiële verstoring dienen dan goed te worden onderbouwd en ...

  Laatst gewijzigd: 03 juli 2020