Zoekresultaten

1 - 10 van 1632 resultaten
 1. Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 publicatie

  De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van ANLb in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open akkerland. De landelijke beleidsmonitoring ...

  Laatst gewijzigd: 29 maart 2020

 2. Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2018/2019 publicatie

  De Provincie Gelderland wil uitspraken doen over het effect van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de in deze gebieden overwinterende vogels. In Gelderland worden de volgende soorten als ‘niet ...

  Laatst gewijzigd: 29 maart 2020

 3. Het broedbiotoop van de Stormmeeuw in de Noordoostpolder publicatie

  broedbiotoop_stormmeeuw_noordoostpolder_bremer_limosa_1995.pdf Bremer P. 1995 Limosa Limosa 68 Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 20 februari 2020

 4. Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2018/2019 publicatie

  Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerking ...

  Laatst gewijzigd: 24 februari 2020

 5. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 publicatie

  In telseizoen 2018/19 zijn – voor het vijfde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te geven ...

  Laatst gewijzigd: 11 februari 2020

 6. Broedvogels in Nederland in 2018 publicatie

  Het voorliggende jaarverslag biedt een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2018. Het bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het BMP, de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl. ...

  Laatst gewijzigd: 31 maart 2020

 7. Jonge Grutto’s in Nederland in 2019: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden publicatie

  In de afgelopen acht jaar zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ...

  Laatst gewijzigd: 23 januari 2020

 8. Population status of invasive alien bird species of Union concern in the Netherlands in 2018 publicatie

  Niet publiceren 2019/95 van Kleunen A. 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Exoten Engels ...

  Laatst gewijzigd: 20 december 2019

 9. Demografische analyses van Strandplevier en Bontbekplevier publicatie

  De Strandplevier en de Bontbekplevier zijn kustbroedvogels van de Rode Lijst (met kwalificaties ‘bedreigd’, respectievelijk ‘kwetsbaar’) en zijn doelsoorten van het Actieplan Broedvogels Waddenzee en het Actieplan Bedreigde Vogels van Vogelbescherming ...

  Laatst gewijzigd: 31 maart 2020

 10. Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2019 publicatie

  Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden, waarvan het Natura 2000-gebied tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) een van de belangrijkste bolwerken is. De unieke openheid van deze ...

  Laatst gewijzigd: 24 januari 2020