Zoekresultaten

1 - 10 van 1628 resultaten
 1. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2020 publicatie

  Sinds 1998 inventariseert Sovon in opdracht van Natuurmonumenten vier vaste steekproefgebieden op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog op alle broedvogels. Deze broedvogelmonitoring maakt onderdeel uit van het trilaterale monitoringprogramma in de ...

  Laatst gewijzigd: 03 november 2020

 2. Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2020 publicatie

  In het voorjaar van 2020 bracht Sovon de populaties en reproductie van Grauwe Ganzen in Fryske Geaterreinen in kaart. Dat lag in het verlengde van eenzelfde onderzoek in 2014-2016, waarbij de resultaten destijds werden gespiegeld aan diverse ...

  Laatst gewijzigd: 03 november 2020

 3. Botentelling rondom IJburg in 2019/20 publicatie

  In het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) en de waterrecreatie van IJburg 1 e en 2 e fase bestaat de wens van de Gemeente Amsterdam om vogels en boten gecombineerd te monitoren. Om die reden is in seizoen 2014/15 gestart met een verkenning van een ...

  Laatst gewijzigd: 19 november 2020

 4. Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2019/20 publicatie

  De gemeente Amsterdam wenst inzicht in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden overwinterende Natura 2000-vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatig aangelegde ...

  Laatst gewijzigd: 19 november 2020

 5. Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2018/2019 publicatie

  Na een levendige discussie met diverse actoren is in Zeeland in het jaar 2007 16.075 hectare aan ganzenopvanggebied vastgesteld. Deze opvanggebieden bevonden zich zowel in bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden als op reguliere landbouwgronden. In ...

  Laatst gewijzigd: 09 oktober 2020

 6. Inventarisatie van stadsganzen in de Gemeente Houten in 2020 publicatie

  In het voorjaar van 2020 heeft Sovon in opdracht van de Provincie Utrecht broedende ganzen geïnventariseerd in het stedelijk gebied van de gemeente Houten. In deze rapportage worden de gebruikte methodiek, de aanpak van de telling, de resultaten van de ...

  Laatst gewijzigd: 14 september 2020

 7. Predatieproblematiek bij weidevogels publicatie

    Aanleiding en doel van het onderzoek Berichten over de achteruitgang van boerenlandvogels en weidevogels in het bijzonder achtervolgen ons al decennia, ondanks de invoering van beheermaatregelen ter voorkoming van die achteruitgang die startten met de ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2020

 8. Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Achtergrondrapport publicatie

  Bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe. Achtergrondrapport.   De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het bereiken van de natuur- en biodiversiteits-doelstellingen in het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor de Veluwe is daartoe een ...

  Laatst gewijzigd: 05 november 2020

 9. Verandering natuurkwaliteit broedvogels publicatie

  Ten behoeve van natuurbehoud in Nederland zijn een aantal natuurdoelen geformuleerd die zijn uitgewerkt in de (SNL) beheertypen en natuurtypen (clusters van beheertypen). Ieder beheertype is beschreven middels een lijst van doelsoorten, ook wel genoemd ...

  Laatst gewijzigd: 04 juni 2020

 10. Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Hoofdrapport publicatie

  Bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe. Hoofdrapport   Ten behoeve van het beheerplan van het Natura 2000-gebied Veluwe is door de provincie Gelderland verzocht om bouwstenen aan te leveren voor een soortenherstelprogramma voor zeven van ...

  Laatst gewijzigd: 05 november 2020