Zoekresultaten

1 - 10 van 1578 resultaten
 1. Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 publicatie

  De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van ANLb in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open akkerland. De landelijke beleidsmonitoring ...

  Laatst gewijzigd: 29 maart 2020

 2. Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2018/2019 publicatie

  De Provincie Gelderland wil uitspraken doen over het effect van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de in deze gebieden overwinterende vogels. In Gelderland worden de volgende soorten als ‘niet ...

  Laatst gewijzigd: 29 maart 2020

 3. Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2018/2019 publicatie

  Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerking ...

  Laatst gewijzigd: 24 februari 2020

 4. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 publicatie

  In telseizoen 2018/19 zijn – voor het vijfde jaar op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Bureau Waardenburg in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te geven ...

  Laatst gewijzigd: 11 februari 2020

 5. Jonge Grutto’s in Nederland in 2019: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden publicatie

  In de afgelopen acht jaar zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ...

  Laatst gewijzigd: 23 januari 2020

 6. Population status of invasive alien bird species of Union concern in the Netherlands in 2018 publicatie

  Niet publiceren 2019/95 van Kleunen A. 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Exoten Engels ...

  Laatst gewijzigd: 20 december 2019

 7. Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2019 publicatie

  Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden, waarvan het Natura 2000-gebied tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) een van de belangrijkste bolwerken is. De unieke openheid van deze ...

  Laatst gewijzigd: 24 januari 2020

 8. Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines publicatie

  Op verzoek van de Provincie Noord-Brabant is in beeld gebracht wat de betekenis van de westelijke Beerse Overlaat is voor broedvogels en wintervogels. Tevens is op verzoek van de Provincie onderzocht of er een relatie is tussen de aanwezigheid of ...

  Laatst gewijzigd: 31 januari 2020

 9. Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2019 publicatie

  In het voorjaar van 2019 zijn binnen de beheerdistricten Noard en West, van de Provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea (IFG) in Fryslân een aantal gebieden gekarteerd op broedvogels. Hieronder vielen de Binnemiede- en Weeshuispolder ...

  Laatst gewijzigd: 24 januari 2020

 10. Recente trends van weidevogels in relatie tot beheer publicatie

  Er bleek behoefte aan een actueel beeld van de aantalsontwikkelingen van weidevogels in relatie tot het beheer dat wordt uitgevoerd om deze soortgroep te beschermen, ofwel een update van de gegevens gepresenteerd in van Egmond & de Koeijer (2006). Dit ...

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2020