Zoekresultaten

1 - 10 van 1808 resultaten
 1. Sovon-Nieuws 2021/2 publicatie

  Inhoud: Uit het veld Kan halfleeg niet wat vaker halfvol zijn? Ontspringen Tureluurs de dans? Vogelpracht. Een vlucht door Teylers vogelcollectie Windenergie: risico's voor vogels in beeld Raven: al weer even lang terug als weggeweest Ten behoeve van ...

  Laatst gewijzigd: 05 juli 2021

 2. Verspreidingskaarten van enkele weidevogels in ZW-Fryslân publicatie

  Door Vogelbescherming Nederland is verzocht om zo recent mogelijke verspreidingskaarten te leveren van een aantal soorten weidevogels. Het gaat hierbij zowel om de broedtijd als de winter. Informatie over het voorkomen in de broedtijd is ontleend aan de ...

  Laatst gewijzigd: 12 april 2021

 3. Sovon-Nieuws 2021/1 publicatie

  Inhoud: Uit het veld Vogeltellingen ook belangrijk voor de energietransitie Krooneend talrijker dan ooit? Voor veel stadsvogels was 2020 een goed jaar 2020 was een superjaar voor Purperreigers Vogels en hoogspanningsmasten In de klei Dirk van Straalen:  ...

  Laatst gewijzigd: 08 april 2021

 4. Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage t/m monitoringjaar 2020 publicatie

  De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (samen: MLV) kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Er vindt een uitgebreide monitoring plaats van biotische en abiotische parameters, om te controleren of gaswinning ...

  Laatst gewijzigd: 27 mei 2021

 5. Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2018-2020 publicatie

  Sinds 1995 worden jaarlijks broedvogelinventarisaties verricht in Gelderland binnen het provinciale meetnet – thans onderdeel van het Landelijk Meetnet Weidevogels binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) – gericht op monitoring van weidevogels. ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2021

 6. Broedvogels van de Klutenplas in 2020: aantallen en broedsucces, met speciale aandacht voor Kluut publicatie

  In het voorjaar van 2020 is de Klutenplas (Gr.) op broedvogels geïnventariseerd. Dit 17 ha grote brakwatergebied ligt aan de Groninger Noordkust en is in beheer en eigendom van Het Groninger Landschap. Voor de Kluut is de Klutenplas een van de ...

  Laatst gewijzigd: 24 juni 2021

 7. Vogels op en rond nertsenbedrijven in Nederland publicatie

  In theorie bestaat de mogelijkheid dat vogels die zich op nertsenbedrijven ophouden in contact komen met SARS-CoV-2 besmet materiaal en dit materiaal over enige afstand verplaatsen. Om beter te kunnen inschatten in hoeverre verspreiding van het virus door ...

  Laatst gewijzigd: 30 augustus 2021

 8. Broedvogels van het noordelijke deel van het Beekbergerwoud in 2020 publicatie

  In het voorjaar van 2020 is het noordelijke deel van het Beekbergerwoud (31,5 ha) gekarteerd op broedvogels. In het gebied werden zes inventarisatieronden uitgevoerd in de periode maart-augustu. Alle broedvogelsoorten werden gekarteerd en in totaal werden ...

  Laatst gewijzigd: 18 februari 2021

 9. Gevoeligheid van vogels en vleermuizen voor windturbines in de provincie Utrecht publicatie

  Windturbines kunnen gevolgen hebben voor vogels en vleermuizen. Er is kans op aanvaring met de rotorbladen. En de turbines kunnen de leefgebieden van vogels en vleermuizen verstoren. Hier moet je dus rekening mee houden bij de planning van een ...

  Laatst gewijzigd: 19 maart 2021

 10. Sovon-Nieuws 2020/4 publicatie

  Inhoud: Melden dode vogels belangrijker dan ooit Daarom blijven we tellen in agrarisch gebied Zeldzame broedvogels 2020: IJseend, Lachstern, Hop en veel meer Boerenlandvogels in de knel Opnieuw grote aantallen watervogels bij midwintertelling 2020 ...

  Laatst gewijzigd: 14 januari 2021