Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 81 - 90 of 1664
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Beoordeling van de terugkeerkansen van broedvogels en niet-broedvogels na een successie-terugzettende beheeringreep in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen Stahl J. & Voslamber B. 2013 2013/27
Beoordeling van het Inrichtingsplan voor de Ecologische Verbindingszone Oude Rijn - Linge op de aantrekkingskracht voor watervogels Voslamber B. 2003 SOVON-informatierapport 2003/11
Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk op twee locaties nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel SOVON Vogelonderzoek Nederland 2009 Sovon-informatierapport 2009/04
Berekening van indexcijfers in het weidevogelmeetnet Teunissen, W. A. , Soldaat L. , Van Veller M. , Willems F. & Van Strien A. J. 2002 SOVON-onderzoeksrapport 2002/09
Berekening van indexcijfers in het weidevogelmeetnet; Periode 1990-2002 Teunissen W. A. , Willems F. & Soldaat L. 2003 SOVON-onderzoeksrapport 2003/08
Bescherming van Kwartelkoningen in het Oldambt, Groningen Koffijberg K. & de Boer P. 2004 Sovon-Informatierapport 2004/05
Bescherming van weidevogels Teunissen W. A. & Willems F. 2004 SOVON-onderzoeksrapport 2004/06
Beschrijving en overzichtskaart van de Hoogwatervluchtplaatsen van steltlopers in het Nederlandse deel van de Waddenzee Voslamber B. 2002 SOVON-informatierapport 2002/09
Betekenis van het Rhederhof voor broedvogels Schoppers J. & Vogel R. 2002 SOVON-informatierapport 2002/07
Binnenlandse steltlopertellingen in Nederland Kleefstra R. & van Winden E. 2009 SOVON-informatierapport 2009/14