Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 21 - 30 of 1635
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Stratificatie en weging van BMP-trends: voorstel voor stratificatie Willems F. & van Turnhout C. 2002 SOVON-onderzoeksrapport 2002/10
Effect van plaatsing van anti-vossenrasters op het broedsucces van kolonievogels in het Dollardgebied Willems F. & Puijman S. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/11
Broedvogels in het SAN-gebied De Parmey in 2000 Willems F. 2000 SOVON-inventarisatierapport 2000/26
Weidevogels in enkele deelgebieden in Waterland in 2002 Willems F. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/30
Toetsing inrichtingsplan Zandwinlokatie Kraaienhof op basis van Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Flora- en Faunawet Willems F. 2003 Sovon-informatierapport 2003/04
Training workshop on waterbird monitoring in the South Caspian region; Mission Report, UNEP/GEF Siberian Crane Wetlands Project, 21-28 December 2007 IR of Iran Willems F. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/05
Voortgangsrapportage monitoring vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2008 Wiersma P., van Winden E., Koffijberg K., Zoetebier D. & Ens B.J. 2010 SOVON-onderzoeksrappport 2010/04
Voortgangsrapportage monitoring vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2009 Wiersma P., van Winden E., Koffijberg K., Oosterbeek K., Zoetebier D. & Ens B.J. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/01
Hoogwatervluchtplaatsen van Terschelling op de kaart Wiersma P. & van Roomen M. 2009 SOVON-informatierapport 2009/11
Hoogwatervluchtplaatsen van Schiermonnikoog op de kaart Wiersma P. & van Dijk K. 2009 SOVON-informatierapport 2009/12