Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1653
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland in ANLb- en SNL-gebied, 2013-2019 Jan-Willem Vergeer, Lara Marx & Henk Sierdsema 2019 2019/86
Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2016: verantwoording, eerste evaluatie en aandachtspunten Vogel R.L., Teunissen W., van Turnhout C. & Zoetebier D. 2016 2016/52
Beoordeling alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op de duurzaamheid van regionale populaties broedvogels Sierdsema H., van Kleunen A. & Foppen R. 2013 2013/63
Beoordeling geluidseffecten alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op broedvogels en vleermuizen Sierdsema H. & Jansen E. 2016 2016/12
Beoordeling provinciale Staat van Instandhouding van 12 broedvogelsoorten in Gelderland Alefs P., van Els P. & Vogel R. 2019 2019/33
Beoordeling van de regionale populaties van broedvogels van open grasland op vliegveld Valkenburg en omgeving Siersema H. & van Kleunen A. 2016 2016/05
Beoordeling van de staat van instandhouding van de kievit Vanellus vanellus als broedvogel in de provincie Fryslân Teunissen W., Kampichler C., Roodbergen M. & Vogel R. 2015 2015/56
Beoordeling van de terugkeerkansen van broedvogels en niet-broedvogels na een successie-terugzettende beheeringreep in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen Stahl J. & Voslamber B. 2013 2013/27
Beoordeling van het Inrichtingsplan voor de Ecologische Verbindingszone Oude Rijn - Linge op de aantrekkingskracht voor watervogels Voslamber B. 2003 SOVON-informatierapport 2003/11
Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk op twee locaties nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel SOVON Vogelonderzoek Nederland 2009 Sovon-informatierapport 2009/04