Zomerganzentelling Provincie Fryslân in 2015

Sovon Vogelonderzoek Nederland voerde in juli 2015 een integrale telling uit van alle ganzen binnen provinciegrenzen van Fryslân. Doel was om gedetailleerd inzicht te krijgen in de populatieomvang en de verspreiding van de aanwezige ganzen. Achtergrond is de Nota Fryske Guozzenoanpak 2014 en de daaruit voortvloeiende behoefte van de provincie aan goede aantals- en verspreidingsgegevens. Herhaling van de telling in de komende jaren zal ook aan het licht brengen welke aantalsveranderingen gaande zijn. Vergelijkbare tellingen vonden simultaan met Fryslân plaats in de provincies Groningen en Drenthe.

Document: 

Rap_2015-60_Zomerganzen-Fryslan-2015.pdf

Rapportnummer: 

2015/60

Auteurs: 

de Boer V. & Koffijberg K.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands