Zomerganzentelling Drenthe 2017

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar voerden medewerkers van Sovon in juli 2017 een ‘zomerganzenganzentelling’ uit in de provincie Drenthe. Deze telling heeft tot doel het provinciale ganzenbeleid van informatie te voorzien over soorten, aantallen en verspreiding van ganzen in de provincie Drenthe in de zomer.

Vanaf 2014 zijn 30 telgebieden in de provincie geteld als representatieve steekproef. Deze gebieden zijn in 2014 geselecteerd door medewerkers van de Provincie Drenthe. Het betreft telgebieden verspreid over de provincie, waar zowel veel als weinig ganzen verwacht kunnen worden. Deze werkwijze heeft niet tot doel om jaarlijks het totale aantal aanwezige ganzen in juli in heel Drenthe te bepalen, maar voorziet wel in het monitoren van de aantalsontwikkeling van de in juli aanwezige ganzen in Drenthe. Op de kaarten in bijlage 1 zijn ook uitsluitend de aantallen in de getelde steekproefgebieden weergegeven.  

De geselecteerde telgebieden zijn op donderdag 13 juli 2017 bezocht door vijf Sovon medewerkers en één ervaren vrijwilliger met goede gebiedskennis. Vrijwel de gehele telling vond plaats door met de auto de telgebieden integraal te doorkruisen. In minder toegankelijke gebieden werd gebruik gemaakt van een fiets of werden te voet insteken gemaakt. De volledigheid van de telling binnen de steekproefgebieden was zeer goed. Er waren geen problemen met onbereikbare terreindelen. De telling werd uitgevoerd onder goede telomstandigheden.

 

In totaal werden tijdens de tellingen in 30 steekproefgebieden in Drenthe op 13 juli 2017 3.750 ganzen geteld. De Grauwe Gans was met 2.569 individuen wederom de talrijkste soort (68%). Ook talrijk waren Nijlganzen (865) gevolgd door Soepganzen (185) en Grote Canadese Ganzen (88). Daarnaast werden kleine aantallen van andere soorten geteld: Kolgans (1), Brandgans (40), Chinese Knobbelgans (1) en de hybride Grauwe x Canadese Gans (1).

 

Het aantal ganzen in de 30 steekproefgebieden in Drenthe in juli 2017 liet een afname  van 4% zien ten opzichte van de aantallen in deze gebieden in juli 2016. Behalve Grauwe Gans (+18%), namen alle soorten waarvan meer dan vier vogels geteld werden af. Het betrof Soepgans (-47%), Grote Canadese Gans (-71%), Brandgans (-13%) en Nijlgans (-17%). Er wordt aanbevolen in juli 2018 weer een integrale ganzentelling uit te voeren, simultaan met vergelijkbare tellingen in Groningen en Friesland.

Document: 

rap_2017-46_zomerganzen-drenthe.pdf

Rapportnummer: 

2017/46

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands