Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2018/2019

De Provincie Gelderland wil uitspraken doen over het effect van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de in deze gebieden overwinterende vogels. In Gelderland worden de volgende soorten als ‘niet-broedvogel’ betrokken bij de beleidsmonitoring en –evaluatie in het kader van ANLb: Blauwe Kiekendief, Geelgors, Goudplevier, Keep en Kleine Zwaan. De vraag met betrekking tot het effect van ANLb behoeft alleen op provinciaal niveau en niet op het niveau van leefgebieden beantwoord te worden. Voor de beantwoording is het nodig dat er voldoende meetpunten (steekproefgebieden) liggen binnen en buiten de in het kader van ANLb beheerde gebieden. Dat laatste is nodig om de situatie in beheerd gebied te kunnen vergelijken met de situatie in regulier agrarisch gebied.


Tegen deze achtergrond zijn door Sovon Vogelonderzoek Nederland in 2018/2019, voor de derde achtereenvolgende winter, inspanningen verricht met betrekking tot de monitoring van bovengenoemde doelsoorten in Gelderland. In deze rapportage wordt de aanpak hiervoor beschreven en worden de resultaten in beeld gebracht. Waar mogelijk worden vergelijkingen gemaakt met de resultaten uit de winters van 2016/2017 en 2017/2018 (Slaterus 2018; 2019).

Document: 

rap_2020-21_anlb-gelderland-2018-2019.pdf

Rapportnummer: 

2020/21

Auteurs: 

Hornman M. & Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands