Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2016/17

De provincie Gelderland wil uitspraken doen over het effect van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de in deze gebieden overwinterende vogels. In Gelderland worden de volgende soorten als ‘niet-broedvogel’ betrokken bij de beleidsmonitoring en –evaluatie in het kader van ANLb: Blauwe Kiekendief, Geelgors, Goudplevier, Keep en Kleine Zwaan. De vraag met betrekking tot het effect van ANLb behoeft alleen op provinciaal niveau en niet op het niveau van leefgebieden beantwoord te worden. Voor de beantwoording is het nodig dat er voldoende meetpunten (steekproefgebieden) liggen binnen en buiten de in het kader van ANLb beheerde gebieden. Dat laatste is nodig om de situatie in beheerd gebied te kunnen vergelijken met de situatie in regulier agrarisch gebied.
Tegen deze achtergrond zijn door Sovon Vogelonder­zoek Nederland in de winter van 2016/2017 inspanningen verricht met betrekking tot de monitoring van bovengenoemde doelsoorten in Gelderland. In deze rapportage wordt de aanpak hiervoor beschreven en worden de resultaten in beeld gebracht. Aangezien de winter van 2016/2017 het eerste jaar is waarin deze ANLb-monitoring is uitgevoerd, betreft deze rapportage alleen de resultaten van dit jaar en geen vergelijking met eerdere jaren.

Document: 

rap_2018-30_wintervogels-anlb-gelderland.pdf

Rapportnummer: 

2018/30

Auteurs: 

Roy Slaterus

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands