Windenergie op en rondom de Veluwe - Effecten op Wespendief en andere soorten

In het Klimaatakkoord van Parijs hebben 195 landen afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Vanuit het Nationale Klimaatakkoord werkt Nederland hier aan mee, onder meer via de energietransitie. In dit kader verkennen de dertig Nederlandse RES (Regionale Energie Strategie) regio’s de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en warmte. De provincie Gelderland kent zes RES-regio’s die op zoek zijn naar gebieden voor grootschalige opwekking van duurzame energie, waaronder het plaatsen van windturbines. In deze zoektocht moeten ruimtelijke energie- en natuurdoelen en andere belangen met elkaar worden afgewogen en beoordeeld. Dit geldt voor de RES, maar ook voor beleidsontwikkelingen bij gemeenten en op projectniveau.


Windturbines vormen een belangrijke bron bij het behalen van de regionale doelstellingen voor de reductie van CO2 in 2030. Uit een groot aantal studies is echter bekend dat windturbines kunnen leiden tot negatieve effecten op (beschermde) natuurwaarden, waaronder het veroorzaken van aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen. Deze effecten moeten worden meegenomen in een analyse van de ruimtelijke mogelijkheden voor het realiseren van windenergie.


De Veluwe maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk, en is daarmee strikt beschermd onder de Wet natuurbescherming. Het gebied valt binnen vier van de zes Gelderse RES-regio’s (Arnhem-Nijmegen, Cleantech, Food Valley en Noord-Veluwe) en huisvest diverse beschermde soorten en habitattypen waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. Een belangrijke soort in dit kader is de Wespendief, een roofvogel die in Nederland uitsluitend in de zomerperiode aanwezig is. Uit eerdere studies rond de A28 en A50 kwam naar voren dat de voor het Natura 2000-gebied Veluwe als doelsoort aangewezen Wespendief de meest beperkende soort is voor het plaatsen van windturbines. Op basis daarvan is geconcludeerd dat een regionale verkenning van de (on)mogelijkheden nodig is om tot een overkoepelende ruimtelijke strategie voor alle Veluwe gerelateerde RES-regio’s te komen.

Document: 

rapportage_windenergie_op_en_rond_veluwe_ps2021-104.pdf

Auteurs: 

E. Klop, J. Stah,l H. Sierdsema, P. Alefs & J. Latour

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Publicatietaal: 

Nederlands