Weidevogelscenario's. Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland

Vanwege zorg over de aanhoudend negatieve ontwikkeling van de weidevogelstand is een aantal scenario’s opgesteld, die verschillen in intensiteit en omvang van te nemen inrichtings- en beheeractiviteiten. Doel is een handvat te bieden voor besluitvorming rond de toekomst van weidevogels. De huidige inspanningen zijn als referentie opgenomen (scenario 0). Verbetering van (1) louter beheer, (2) optimalisering van beheer en inrichting binnen het geheel van de huidig beheerde gebieden en (3) een zodanige verbetering van inrichting en beheer dat een populatie van ten minste 40.000 bp grutto’s kan worden verwacht.

Continuering van de huidige inspanningen biedt geen soelaas voor het stoppen van de achteruitgang. Verbetering van louter beheer levert weliswaar winst op, maar is kwetsbaar. Verbetering van beheer én inrichting levert naar verwachting substantiële, duurzame verbetering op, waarbij een duurzame populatie van >40.000 broedpaar grutto’s mogelijk is. De hiermee gemoeide, additionele kosten bedragen tot ca. € 90 miljoen (inrichting, eenmalig) en tot € 20 miljoen (beheer, jaarlijks). In de discussie wordt ingegaan op en aspecten rond de realiseerbaarheid.

Document: 

rap_2017-22_vogelscenarios.pdf

Rapportnummer: 

2017/22

Auteurs: 

Dick Melman, Henk Sierdsema

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Wageningen Environmental Research, Wageningen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands