Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2016

Sinds 1996 vinden er jaarlijks inventarisaties plaats binnen een groot en divers samengesteld, over Fryslân verdeeld netwerk van vaste BMP-proefvlakken. Hierbij wordt gewerkt conform de landelijk gestandaardiseerde methodiek en richtlijnen van Sovon Vogelonderzoek (Teunissen & van Kleunen 2001, van Dijk & Boele 2011) voor het Broedvogel Monitoring Project (BMP). Op basis van deze gegevens worden jaarlijks provinciale trendindexen berekend voor negen belangrijke soorten weidevogels.

Niet alleen populatieontwikkeling

Met de invoering van de eerdere Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) en de huidige transitie naar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)  is de behoefte aan weidevogelinformatie ten opzichte van het verleden veranderd. Niet alleen de populatieontwikkeling is nu van belang, maar verspreidingsbeelden van de weidevogels worden ook belangrijk. Dit vertaalt zich in een grotere behoefte aan ruimtelijke informatie.

Het Meetnet Agrarische Soorten

Om die reden is een tweede telmethode voor het agrarisch gebied ontwikkeld; het Meetnet Agrarische Soorten (MAS, Roodbergen et al. 2011). Deze arbeidsextensievere methode beantwoordt in vergelijking tot het BMP meer aan de ruimtelijke gegevensbehoefte en in mindere mate aan de informatie over trends in populatieomvang. Voor Fryslân is in 2012 door Sovon een MAS-meetnet (450 punten) ontwikkeld. Vanaf 2013 zijn een deel van deze punten geteld door vrijwilligers en professionele medewerkers van Sovon.

Document: 

rap_2017-09_weidevogelmeetnet-friesland.pdf

Rapportnummer: 

2017/09

Auteurs: 

Postma J.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands