Watervogels in het Lauwersmeer 2012/13-2014/15

Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied al watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. In de periode 2007/07-2011/12 verzorgde Sovon jaarlijks een geïntegreerd watervogelrapport, waarin ook ruimschoots aandacht uitging naar slaapplaatstellingen die tijdens die vijf seizoenen werden uitgevoerd. Dit rapport vat de resultaten van de maandelijkse watervogeltelingen in de drie daaropvolgende seizoenen (2012/13, 2013/14 en 2014/15) samen.

In vergelijking met de voorgaande seizoenen waren de nazomeraantallen van watervogels aan de lage kant, met name in augustus. Dat heeft vooral te maken met kleinere aantallen eenden die het gebied in de zomer benutten als ruigebied. In de winters werden juist grotere aantallen geteld als gevolg van talrijk aanwezige Goudplevieren (2013) en Kol- en Brandganzen (2014). Van de in dit rapport behandelde Natura 2000-soorten laten Tafeleend, Grote Zaagbek, Smient, Wilde Eend, Scholekster en Grutto alle een negatieve trend zien, overeenkomstig met landelijke en deels internationale trends. Grote Zilverreiger, Zeearend en Reuzenstern nemen toe, ook conform het landelijke beeld. Datzelfde geldt tevens voor Brandgans, Bergeend, Kuifeend, Krakeend, Aalscholver en Bontbekplevier, die op de lange termijn een toename laten zien in het Lauwersmeergebied.

Document: 

Rap_2016-14_Watervogels-Lauwersmeer2012-13-2014-15.pdf

Rapportnummer: 

2016/14

Auteurs: 

Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands