Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief februari 2020

We hebben de Midwintertelling er weer op zitten. In het Waddengebied was die op 11 januari en een stevige zuidwester en een verlaagd tij maakten het tellen er niet makkelijker op. Een week later was het in het binnenland beter te doen. Winter lijkt het niet meer te worden. Standvogels als Merel, Zanglijster en Heggenmus begonnen eind januari al te zingen, op 1 februari hingen al meerdere zingende Veldleeuweriken boven de Blaugêrzen van Eagmaryp. Ondertussen zijn muizenetende vogels nog rijkelijk vertegenwoordigd. Met mijn PTT-route rond De Deelen had ik de afgelopen jaren gemiddeld 9 Buizerds, nu had ik er 48… En met de slaapplaats-telling van ganzen in het Sneekermeergebied hing er tussen de Brandganzen een ‘witte wolk’ van 440 Grote Zilverreigers, een gebiedsrecord. Ondertussen hebben we ook grote aantallen Blauwe Kiekendieven op de slaap-plaatsen, waarover in deze nieuwsbrief meer! Muizen of geen muizen, Velduil ‘Romke’ zocht de zon op in Libië…

Document: 

wavonws-frl-2020-02.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Jan Kramer & Sjouke Scholten

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands