Voorkomen en ruimtelijke trends van vogels van het agrarisch gebied in Noord-Brabant

In 2012-2016 is het veldwerk verricht voor een nieuwe Nederlandse broedvogel- én wintervogelatlas. Met name in westelijk Noord-Brabant bleken te weinig vrijwilligers beschikbaar te zijn om al het benodigde veldwerk uit te kunnen voeren. Dankzij de financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant is het gelukt om al het benodigde veldwerk adequaat uit te voeren.

De gegevens van de nieuwe atlas leveren weer een up-to-date beeld van het voorkomen van vogels in de provincie. Een deel van deze informatie is hier verwerkt om in beeld te brengen waar in Noord-Brabant nog belangwekkende populaties van broed- en wintervogels voorkomen. Bovendien is in beeld gebracht wat er veranderd in het voorkomen van de broedvogels van het agrarisch gebied sinds de vorige atlas van 1998-2000.

Sinds 2000 zijn soorten als Zomertortel, Grutto, Patrijs en Grote Lijster sterk in areaal achteruitgegaan. Soorten als Groene Specht, Roodborsttapuit en Putter hebben hun areaal flink kunnen uitbreiden. Het aantal afnemende soorten is groter dan het aantal steigers. Onder de afnemende soorten zien we veel ‘klassieke’ vogels van het agrarisch gebied, terwijl onder de steigers relatief veel soorten zitten van bosjes of bosranden of die een relatie met natuurgebieden hebben.

Document: 

Rap_2016-36_vogels agrarisch-gebied-N-Br.pdf

Rapportnummer: 

2016/36

Auteurs: 

Sierdsema H. & Kampichler C.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands