Voorkomen en ruimtelijke trends van vogels van de leefgebieden in Noord-Brabant

In 2012-2016 is het veldwerk verricht voor een nieuwe Nederlandse broedvogel- én wintervogelatlas.

De gegevens van de nieuwe atlas leveren weer een up-to-date beeld van het voorkomen van vogels in de provincie. Een deel van deze informatie is hier verwerkt om in beeld te brengen waar in Noord-Brabant nog belangwekkende populaties van broed- en wintervogels voorkomen door middel van hotspotkaarten. Bovendien is in beeld gebracht wat er veranderd in het voorkomen van de broedvogels sinds de vorige atlas van 1998-2000.

Onder de soorten met een relatief grote populatie-aandeel in Noord-Brabant van de landelijke populatie vinden we vooral een aantal moerasvogels (Cetti’s Zanger, Woudaap), veel soorten van (naald)bossen en heide en enkele moeras en watervogels. Ook de Holenduif, een vogelsoort die overwegend voorkomt in agrarisch gebied, is goed vertegenwoordigd in Brabant.

Sinds 2000 zijn soorten als Zomertortel, Grutto, Patrijs, Wielewaal en Grote Lijster sterk in areaal achteruitgegaan. Soorten als Appelvink, Groene Specht, Roodborsttapuit en Putter, maar ook Grote Canadese Gans en Grauwe Gans hebben hun areaal flink kunnen uitbreiden. Het aantal afnemende soorten is groter dan het aantal stijgers. Onder de afnemende soorten zien we veel ‘klassieke’ vogels van het agrarisch gebied, terwijl onder de stijgers relatief veel soorten zitten van bosjes of bosranden of die een relatie met natuurgebieden hebben.

Bijlagen in Zip

Document: 

rap_2018-66_vogels-leefgebieden-nb.pdf

Rapportnummer: 

2018/66

Auteurs: 

Henk Sierdsema en Christian Kampichler

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands