Vogels van het Haringvliet. Impressie van vogelwaarden voor en na de afsluiting in 1970

Dit rapport geeft een beeld van de ontwikkeling van de waarde van het Haringvliet voor vogels en is een belangrijk ijkpunt voor het natuurherstel dat in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet moet worden gerealiseerd.

De ontwikkeling van het gebied wordt bezien in het licht van de grote veranderingen waaraan het Haringvliet de afgelopen vijftig jaar onderhevig is geweest, met de ingebruikname van de Haringvlietdam in 1970 als grootste cesuur. Hierdoor veranderde het Haringvliet van een brakwatergetijdengebied in een stagnant zoet meer. Het gebied heeft echter nog steeds unieke kenmerken ten opzichte van de andere kombergingsgebieden in de Zuidwestelijke Delta, zoals een brak-zilt westelijk deel in combinatie met de ruigtes en moerassen in het zoete oostelijk deel. Dat komt in geen enkel ander kombergingsgebied voor.

De in het Haringvliet voorkomende vogels worden besproken aan de hand van de volgende indeling.

  1. kustbroedvogels
  2. overige broedvogels
  3. buiten het broedseizoen verblijvende watervogels.

U treft bij deze publicatie geen PDF aan in verband met de grootte van het bestand. Belangstellenden kunnen een PDF toegestuurd krijgen via WeTransfer. Stuur daartoe een e-mail naar Jan-Willem.Vergeer@sovon.nl.

Rapportnummer: 

2016/09

Auteurs: 

Vergeer J.-W., Arts F., Lilipaly S., Hoekstein M. & Strucker R.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands