Vogelmonitoring in het Buijtenland van Rhoon in 2019-2020

In het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon zijn concrete doelen geïdentificeerd voor het voorkomen van vogeldoelsoorten. Bij de herinrichting van het gebied wordt rekening gehouden met deze doelsoorten en wordt waar mogelijk geschikte habitat voor deze soorten gecreëerd. De gebiedscoöperatie heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland gevraagd monitoring uit te voeren in het Buijtenland van Rhoon om de ontwikkeling van vogelpopulaties in beeld te brengen. Vanaf eind 2019 wordt deze monitoring uitgevoerd met speciale aandacht voor de populatieontwikkeling en verspreiding van de doelsoorten en van de vogelsoorten die mogelijk schade kunnen aanbrengen aan landbouwgewassen.

Tijdens de broedvogelmonitoring in 2020 zijn 15 van de 27 doelsoorten als broedvogel in het Buijtenland van Rhoon vastgesteld. 

De toename van een deel van de doelsoorten is een positief signaal. Wel ligt het vastgestelde aantal territoria van de meeste doelsoorten voorlopig nog (ver) onder de streefwaarde. Het traject van biotoopverbetering en aanpassing van landbouwmethoden dat recent is gestart, biedt de komende jaren perspectief voor een toename van de doelsoorten. Grotere variatie in gewassen, natuurvriendelijk slootkantbeheer, brede akkerranden en beperking van bestrijdingsmiddelen zullen op termijn hun vruchten moeten afwerpen.

Buiten het broedseizoen kan worden geconcludeerd dat van de meest algemene zaad-etende doelsoorten (Kneu, Veldleeuwerik en Groenling) de in 2019/20 getelde aantallen al boven de streefwaarde liggen. Met name de wintervoedselveldjes hebben daar positief aan bijgedragen.

Document: 

rap_2020-97_vogelmon-rhoon-2019-2020-kl.pdf

Rapportnummer: 

2020/97

Auteurs: 

Majoor F. & Kleyheeg E.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Alle soorten

Publicatietaal: 

Nederlands