Verandering natuurkwaliteit broedvogels

Ten behoeve van natuurbehoud in Nederland zijn een aantal natuurdoelen geformuleerd die zijn uitgewerkt in de (SNL) beheertypen en natuurtypen (clusters van beheertypen). Ieder beheertype is beschreven middels een lijst van doelsoorten, ook wel genoemd kwalificerende soorten. Aan de hand van de aan- of afwezigheid van deze doelsoorten wordt de kwaliteit van het beheertype bepaald.

In dit rapport analyseren wij de compleetheid van de broedvogelgemeenschappen van doel-soorten (en andere soorten) van SNL-beheertypen en van de Vogelrichtlijn. Hiertoe hebben we kansenkaarten gemaakt van 108 vogelsoorten. De kansenkaarten geven de kans weer op het voorkomen van de soort in een gridcel van 250×250 m. Deze kansen zijn berekend op basis van waarnemingen van aan- of afwezigheid van een soort in monitoringsgebieden in combinatie met gegevens van het habitat. Op basis van het voorkomen van de verschillende habitatkenmerken is vervolgens per soort een Nederland-dekkende kansenkaart geconstrueerd en omgezet naar een kaart die wel of niet voorkomen per soort weergeeft. Per beheertype en per natuurtype is een samengestelde kansenkaart (optelling soorten per gridcel) gemaakt.

 

Het doel van de analyse is om een beeld te geven van de actuele kwaliteit van natuur volgens de SNL beheertypen systematiek en de veranderingen in de kwaliteit sinds 1994. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van landelijke monitoringsdata. Hierdoor kunnen uitspraken worden gedaan per beheertype op het schaalniveau van een gebied, een provincie of het landelijk beeld.

Document: 

rap_2020-30_natuurkwaliteit-broedvogels.pdf

Rapportnummer: 

2020/30

Auteurs: 

Henk Sierdsema & Christian Kampichler

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands