Themanummer Limosa over akkervogels

Evenals weidevogels nemen veel akkervogelsoorten in Nederland in snel tempo af.  In de afgelopen tien jaar werd gezocht naar effectieve maatregelen om vogels van de akkers te behouden. Limosa wijdt daar nu een dubbeldik themanummer aan.

 

Te krijgen via de webwinkel

Voor €8,00 kunt u in de webwinkel dit Themanummer bestellen (incl. BTW, excl. verzendkosten).

Akkerranden

Een drietal artikelen in het themanummer gaat in op de effecten van de aanleg van akkerranden op broedvogels. Daar blijken meer haken en ogen aan te zitten dan op voorhand verwacht. Voedselrijke randen in combinatie met modern grasland blijken zelfs te fungeren als een ecologische val voor een Rode Lijstsoort als de Veldleeuwerik.

Voedselsituatie in de winter

In diverse bijdragen komen maatregelen ter verbetering van de voedselsituatie in de winter aan de orde. Zo is de teloorgang van akkervogels op de winterse Veluwse akkers vooral te wijten aan een sterk afgenomen voedselaanbod. Enerzijds worden in de artikelen op basis van literatuuronderzoek mogelijkheden om de voedselsituatie in de winter te herstellen belicht, anderzijds komen in het themanummer de resultaten van praktisch onderzoek daarnaar aan de orde.

Verbeterd voedselaanbod

Een verbeterd voedselaanbod in akkerranden trok vooral grotere aantallen zaadetende vogels aan, zoals in Vlaanderen de Grauwe Gors. Experimenteel onderzoek in verschillende delen van Nederland leidt tot de conclusie dat extra voedselaanbod door winterveldjes met granen en kruiden aanzienlijk meer vogels aantrekken dan controles zonder extra voedselaanbod. Het extensieve beheer van de hamsterreservaten in Zuid-Limburg leidt niet alleen tot grote aantallen foeragerende zaadeters, maar ook muizenetende roofvogels als de Blauwe Kiekendief ontdekten de reservaten. Door tellingen te combineren met kleurringonderzoek kon men in Limburg ook achterhalen dat een aantal soorten tot de lokale broedvogelpopulaties behoren. Dat maakt het de moeite waard om na te gaan in hoeverre verbetering van het voedselaanbod in de winter kan bijdragen aan behoud en herstel van broedvogelpopulaties.

Aaneengesloten

Naast deze apsecten gaan de schrijvers van de artikelen ook in op hoe groot het aanbod aan wintervoedsel moet zijn. Beter één groot aaneengesloten gebied, dan allerlei kleine gebiedjes. Dit sluit aan bij de ideeën binnen de huidige weidevogelbescherming.

Wisselwerking

Het Themanummer Akkervogels van Limosa is volgens akkervogelexpert Kees van Scharenburg een mooi voorbeeld van de wisselwerking tussen het verzamelen van kennis en het nemen van effectieve beschermingsmaatregelen. Het lezen waard!

Meer weten?

Wie meer wil weten over het themanummer kan contact opnemen met redactie-secretaris Romke Kleefstra (romke.kleefstra@sovon.nl).

Te krijgen via de webwinkel

Voor €8,00 kunt u in de webwinkel dit Themanummer bestellen (incl. BTW, excl. verzendkosten).

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

N.O.U.

Publicatiemedium: 

Limosa

Publicatietaal: 

Nederlands