Status en trends van watervogels en zeezoogdieren in het open water van de Voordelta.

Het Project Mainport Rotterdam omvat voor de in 2008-2012 aangelegde Tweede Maasvlakte ook een aantal natuurontwikkelings- en natuurcompensatieprojecten, waaronder natuurcompensatie in de Voordelta. Dit betreft de instelling in 2008 van een bodembeschermingsgebied met daarin ook enkele rustgebieden voor vogels.

Rijkswaterstaat heeft aan Sovon gevraagd achtergrondinformatie bijeen te brengen over de actuele status en aantalsontwikkeling van vogel- en zeezoogdiersoorten in het N2000 gebied Voordelta, voor gebruik bij de Evaluatie Natuurcompensatie Voordelta en om een bredere indruk te verkrijgen over de ontwikkeling van de ecologische draagkracht van de Voordelta.

Hiertoe is een analyse uitgevoerd op basis van beschikbare gegevens over de aantallen, verspreiding en trends van karakteristieke soorten vogels en zeezoogdieren in de open-water-zone van de Voordelta zelf en elders in Nederland en soms ook internationaal.
Het gaat om broedvogels (meeuwen en sterns) en verblijvende vogels (jaarrond, in het winterhalfjaar of specifiek in de maand januari), geteld vanaf het land of vanuit een vliegtuig, en zeezoogdieren geteld vanuit een vliegtuig.

De gegevens zijn afkomstig van Delta Milieuprojecten zoals uitgevoerd in het kader van MWTL (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands) , Bureau Waardenburg bv zoals uitgevoerd in kader van het PMR-NCV programma, het watervogel- en broedvogelmeetnet van Sovon zoals uitgevoerd in het kader van het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring , zeehonden tellingen zoals uitgevoerd door WMR (Wageningen Mariene Research) en internationale watervogeltellingen zoals gecoördineerd door Wetlands International.

Document: 

rap_2020-28_rapportage-voordelta.pdf

Rapportnummer: 

2020/28

Auteurs: 

van Roomen M., Arts F., van Kleunen, A., van Winden E., Roodbergen M. & Schekkerman H.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands