Standaard rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken

In het kader van de aanwijzing van Natura 2000-gebieden in de Rijntakken dient voor een aantal soorten grasetende watervogels voldoende foerageercapaciteit gegarandeerd te worden om aan de instandhoudingsdoelstellingen te voldoen. In de Rijntakken vinden echter ook veel projecten plaats zoals ondermeer Ruimte voor de Rivier, zandwinning en tevens vele vormen van recreatie. Deze projecten of ingrepen hebben soms invloed op de oppervlakte foerageergebied van grasetende watervogels. De provincie Gelderland heeft vanuit deze achtergrond opdracht verleend aan SOVON Vogelonderzoek Nederland om een standaard rekenmethodiek op te stellen. Het doel hiervan was tweeledig; enerzijds wil de provincie inzicht krijgen in de hoeveelheid beschikbare foerageercapaciteit in de uitgangssituatie, en anderzijds heeft zij als bevoegd gezag hiermee een standaard methodiek in handen ter ondersteuning van de vergunningverlening.

Document: 

Ond_2011-09_Rekenmethodiek-Ganzen.pdf

Rapportnummer: 

Sovon-onderzoeksrapport 2011/09

Auteurs: 

Voslamber B. & Liefting M.

Jaar van uitgave: 

2011

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands