Resultaten van de broedvogelkartering langs de Friese IJsselmeerkust in 2012

In het voorjaar van 2012 vond een grootschalige broedvogelkartering plaats langs de Friese IJsselmeerkust, in opdracht van It Fryske Gea en Staatsbosbeheer, mede gefinancierd door Natuurmonumenten.

Het geïnventariseerde gebied is grotendeels aangewezen als Natura 2000 gebied. De inventarisatie werd uitgevoerd door professionele medewerkers van Sovon Vogelonderzoek Nederland en door een groot aantal vrijwilligers. De totale oppervlakte beslaat 964,6 hectare (986,3 hectare inclusief het in 2011 getelde Oudemirdumerklif van Natuurmonumenten).

Van de in totaal tachtig vastgestelde broedvogelsoorten zijn er zevenenzestig integraal geteld. Hiervan staan twintig soorten (Roerdomp, Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Bontbekplevier, Kemphaan, Watersnip, Grutto, Tureluur, Grote Mantelmeeuw, Visdief, Koekoek, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart, Nachtegaal, Snor, Spotvogel, Ringmus en Kneu) op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vogels in Nederland.

Bijgaande PDF is van het rapport minus de stippenkaarten.

Document: 

Rap_2013-36_Broedvogelkartering_Friese_IJsselmeerkust_2012_ZK.pdf

Rapportnummer: 

2013/36

Auteurs: 

Postma J. & Jager K.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands