Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2019/20

De gemeente Amsterdam wenst inzicht in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden overwinterende Natura 2000-vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatig aangelegde mosselbanken door foeragerende duikeenden. De gegevens zijn gewenst binnen een vergunning van de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor het project IJburg 2e fase, waarin is opgenomen dat een monitoringsplan wordt uitgevoerd. De monitoring is gestart in de winter van 2014/15. In deze rapportage worden voor alle vogelsoorten, waarvoor instandhoudingdoelstellingen zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit, de aantallen en verspreiding in 2019/20 gepresenteerd, gebaseerd op speciaal hiervoor uitgevoerde vogeltellingen. Tevens wordt ingezoomd op het ecologische gebruik van enkele mosselbanken door foeragerende duikeenden. Een effectbeoordeling valt buiten het kader van dit rapport. Voor de resultaten uit eerdere seizoenen sinds 2014/15 wordt verwezen naar Klaassen (2015, 2016) en Slaterus (2017, 2018, 2019).

Document: 

rap_2020-78_overwinterende-watervogels-ijburg-2029-20.pdf

Rapportnummer: 

2020/78

Auteurs: 

Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands