Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2018/19

De gemeente Amsterdam wenst inzicht in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden overwinterende Natura 2000-vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatige mosselbanken door foeragerende duikeenden. De gegevens zijn gewenst binnen een Nb-wetvergunning voor het project IJburg 2e fase, waarin is opgenomen dat een monitoringsplan wordt uitgevoerd. De monitoring is gestart in de winter van 2014/15. In deze rapportage worden voor alle relevante soorten, dat wil zeggen de ISD-soorten (soorten waar instandhoudingdoelstellingen voor zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit) de aantallen en verspreiding in 2018/19 gepresenteerd, op basis van speciaal hiervoor uitgevoerde vogeltellingen. Tevens wordt ingezoomd op het ecologische gebruik van de kunstmatige mosselbanken door foeragerende duikeenden. Een effectbeoordeling valt buiten het kader van dit rapport. Voor de resultaten uit eerdere seizoenen sinds 2014/15 wordt verwezen naar Klaassen 2015, 2016 en Slaterus 2017, 2018.

Document: 

rap_2019-72_watervogels-ijburg-2018-19.pdf

Rapportnummer: 

2019/72

Auteurs: 

Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands