Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2016/17

De gemeente Amsterdam wenst inzicht in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden overwinterende Natura 2000-vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatige mosselbanken door foeragerende duikeenden. De gegevens zijn gewenst binnen een Nb-wetvergunning voor het project IJburg 2e fase, waarin is opgenomen dat een monitoringsplan wordt uitgevoerd. De monitoring is gestart in de winter van 2014/15. In deze rapportage worden voor alle relevante soorten, dat wil zeggen de ISD-soorten (soorten waar instandhoudingdoelstellingen voor zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit) de aantallen en verspreiding in  2016/17 inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt ingezoomd op het ecologische gebruik van de kunstmatige mosselbanken door foeragerende duikeenden. Een effectbeoordeling valt buiten het kader van het verzoek. Het veldwerk werd uitgevoerd door Roy Slaterus (Sovon). Het project wordt vanuit de Gemeente Amsterdam begeleid door Maurice Backerra (Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam).

Document: 

rap_2017-64_watervogels-ijburg.pdf

Rapportnummer: 

2017/64

Auteurs: 

Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Slaterus R.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands