Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016, 2017 & 2018

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) beoogt een duurzaam samenspel van mens en natuur in de Waddenzee. De hoofdvraag van het in dat kader opgestelde monitoringplan luidt: "Heeft het gedrag van de recreanten effect op de natuurwaarden van de Waddenzee op de plekken waar ze samenkomen en helpen de ingestelde maatregelen?" Deze rapportage beschrijft de gegevens die zijn verzameld in het kader van dit monitoringplan over de vogels en de zeehonden, de verstoringen van die vogels en zeehonden en de potentiële verstoringsbronnen voor het monitoringjaar 2018 en vormt een aanvulling op de rapportages over de monitoringjaren 2016 {Ens, 2017 #5547} en 2017 {Ens, 2018 #5724}. Daarbij wordt ook een uitgebreid overzicht gegeven van de bestaande monitoring van niet-broedende vogels en zeehonden en van natuurlijke verstoringsbronnen. Deze rapportage gaat niet in op de broedvogels van de Waddenzee en mogelijke verstoring van die broedvogels.

Document: 

rap_2019-31_verstoring-vogels-zeehonden-waddenzee-2018.pdf

Rapportnummer: 

Sovon-rapport 2019/31 / A&W rapport 2556 / Karekiet rapport @@@

Auteurs: 

Bruno J. Ens, Erik van Winden, Romke Kleefstra, Marjan Vroom & Els van der Zee

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Programma Rijke Waddenzee

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands