Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016 & 2017

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) beoogt een duurzaam samenspel van mens en natuur in de Waddenzee. De hoofdvraag van het in dat kader opgestelde monitoringplan luidt: "Heeft het gedrag van de recreanten effect op de natuurwaarden van de Waddenzee op de plekken waar ze samenkomen en helpen de ingestelde maatregelen?"

Deze rapportage beschrijft de gegevens die zijn verzameld in het kader van dit monitoringplan over de vogels en de zeehonden, de verstoringen van die vogels en zeehonden en de potentiële verstoringsbronnen voor het monitoringjaar 2017 en vormt een aanvulling op de rapportage over het monitoringjaar 2016 (Ens et al. 2017b).

Daarbij wordt ook een uitgebreid overzicht gegeven van de bestaande monitoring van niet-broedende vogels en zeehonden en van natuurlijke verstoringsbronnen. Deze rapportage gaat niet in op de broedvogels van de Waddenzee en mogelijke verstoring van die broedvogels.

Document: 

monitoring-vaarrecreatie-zeehonden-en-vogels_2017_def.pdf

Rapportnummer: 

2018/26 / A&W rapport 2476 / Karekiet rapport

Auteurs: 

Ens B.J., van Winden E., Kleefsta, R., Vroom M. & van der Zee E.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen/ A&W/Karekiet

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands