Leefgebiedenkaarten van de Natura 2000-gebieden en PAS-gebieden

Voor een goed beheer en vergunningenbeleid van alle Natura 2000-soorten is informatie over het voorkomen van deze soorten van groot belang.

Daarnaast zijn voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kaarten nodig met het voorkomen van stikstofgevoelige habitattypen en de PAS-leefgebiedentypen.

In opdracht van BIJ12 heeft Sovon Natura 2000-leefgebiedenkaarten en PASleefgebiedenkaarten opgesteld. Het betreft leefgebieden van alle soorten waarvoor voor het betreffende gebied instandhoudingsdoelen gelden conform het aanwijzingsbesluit, binnen de Natura 2000-begrenzing.

In deze rapportage is de werkwijze beschreven die ten grondslag ligt aan de ruimtelijke modellering van de kaartbeelden.

Document: 

Rap_2016-21_Leefgebiedenkaarten-N2000-PAS.pdf

Rapportnummer: 

2016/21

Auteurs: 

Sierdsema H., van Kleunen A., van den Bremer L., Sparrius L., Smit J., Gmelig Meyling A., Termaat T., Kranenbarg J., Hollander H., Zollinger R. & Stahl J.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands