Kansen voor hoogwatervluchtplaatsen Voorverkenning van analyses

Voor veel vogels die gebruik maken van de Oost-Atlantische trekroute is het Waddengebied een essentiële tussenstop of overwinteringsplaats. Vogels zoeken tijdens laag water voedsel op de droogvallende delen van het wad en rusten tijdens hoogwater op droogblijvende gebieden. Naast de aanwezigheid van voldoende voedsel is het van belang dat er voldoende veilige rustplaatsen zijn in de buurt van dit voedsel, zodat het gebied optimaal door vogels gebruikt kan worden. Diverse vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de randen van het wad, zijn de afgelopen decennia in aantal achteruitgegaan en hebben een ongunstige staat van instandhouding. Programma naar een Rijke Waddenzee streeft naar een optimale inbedding van het Nederlandse Waddengebied in de Oost-Atlantische trekroute en wil daarom graag weten of en hoe vogelpopulaties kunnen worden versterkt door verbetering van hun leefgebied.

 
Daarom is het nodig om een analyse uit te voeren waarmee eventuele knelpunten en kansen voor verbetering van hoogwatervluchtplaatsen in het Waddengebied in kaart gebracht worden. Bij deze analyse wordt onderzocht hoe het aanbod en de kwaliteit van hoogwatervluchtplaatsen zich verhoudt tot de ligging van de voedsel- en leefgebieden voor vogels. Dit kan mogelijkerwijs een handelingsperspectief creëren voor beheerders van het Waddengebied.

 
Doel analyse en voorverkenning

Voorafgaand aan deze analyse, wordt een voorverkenning uitgevoerd om de aanpak te bepalen en na te gaan of de benodigde gegevens ook beschikbaar zijn of kunnen worden (fase 1). Hierna kan besloten worden om de uitgebreide analyse daadwerkelijk uit te gaan voeren (fase 2)
 
In voorliggende rapportage is de voorverkenning fase 1 uitgevoerd. Het doel van de voorverkenning (fase 1) is het selecteren van vogelsoorten, identificeren en verkrijgen van de benodigde informatie voor de uiteindelijke analyse, het verkennen van benodigde analysemethoden en het opstellen van een vervolgaanpak.

Document: 

rap_2019-10_kansen-hoogwatervluchtplaatsen.pdf

Rapportnummer: 

2019/10 / A&W-rapport 2535

Auteurs: 

E. van der Zee, B.J. Ens & E. Folmer

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlde

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands