Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit

Aansluitend op de in eerder onderzoek vastgestelde aantrekkelijkheid van greppel-plasdrassen voor weidevogels, is onderzocht of deze plasdrassen ook een effect hebben op de overleving van kievitskuikens tot vliegvlug. In drie weidevogelrijke gebieden (Alblasserwaard, Eemland en Fries/Gronings grensgebied) zijn circa 10 gezinnen met greppel-plasdras en 10 zonder plasdras vergeleken, waarbij per gezin één kuiken en de moeder waren gezenderd. Anders dan verwacht kon geen effect op de overleving van kievitkuikens worden aangetoond. Het voorjaar was koud en droog, de predatiedruk groot, mogelijk is dit van invloed geweest. Opvallend was de overall matige conditie van zowel kuikens als adulte vrouwtjes, hetgeen indiceert dat er voor de kievit een generiek probleem is, waar plasdrassen in de huidige vorm geen verbetering in brengen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de greppel-plasdrassen een te geringe invloed op de gewasgroei hadden (te weinig groeionderdrukking) en daarmee onvoldoende habitatverbetering opleveren voor kieviten.

Additioneel is verkend of greppel-plasdrassen de emissie van broeikasgasemissies kunnen beperken. Dit blijkt niet of nauwelijks aan de orde te zijn. Op de plasdras zelf mag enige verlaging van emissie worden verwacht, maar op gebiedsniveau niet, omdat plasdrassen slechts op een beperkt deel van weidevogelgebieden betrekking hebben.

Document: 

rap_2020-12_effect_plas-dras_kuikenoverleving.pdf

Rapportnummer: 

2020/12

Auteurs: 

Dick Melman, Erik Kleyheeg, Tim Visser, Ernst Oosterveld, Maja Roodbergen, Wolf Teunissen, Thalisa Slier

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

OBN/WENR/Sovon/A&W-rapport

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands