Hoogwatertellingen op de Rottums in 2006/07 – 2016/17

De niet voor publiek toegankelijke eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin vervullen in de oostelijke Waddenzee  een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats. De drie eilanden spelen hierbij een favoriete rol: ze liggen dichtbij de foerageergebieden in het intergetijdegebied en er is geen menselijke verstoring. Dit laatste wordt mede bevorderd door het afgesloten gebied op het wad onder de Rottums ("Referentiegebied Rottum"). De aanwezigheid van wad- en watervogels in de Waddenzee wordt door middel van hoogwatertellingen gevolgd. De Rottums behoren tot de gebieden waar frequent hoogwatertellingen plaatsvinden, gecoördineerd door de beheerder Staatsbosbeheer. De tellingen worden uitgevoerd door de vogelwachters ter plaatse en door speciale telploegen die buiten het bewakingsseizoen voor enkele dagen speciaal voor een telling op de eilanden verblijven. De resultaten zijn niet alleen in nationaal en internationaal kader belangrijk, maar geven ook aan wat de rol van de Rottums in een groter geheel is.

Dit rapport is een uitwerking van de hoogwatertellingen op de Rottums in de afgelopen tien jaar, vanaf het seizoen 2006/07 tot en met 2016/17 (telseizoen van juli tot en met juni).

Document: 

rap_2019-26_hoogwatertellingen-rottums.pdf

Rapportnummer: 

2019/26

Auteurs: 

Kees Koffijberg & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderozek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands