Het Provinciaal weidevogelmeetnet in Overijssel in 2021

In 2021 werden verspreid over de provincie Overijssel 40 proefvlakken onderzocht met een totale oppervlakte van 2621 ha onderzocht op het voorkomen van 14 soorten weidevogels. De inventarisatie maakt onderdeel uit van een monitoringreeks, die is gestart in 1994. Sinds 2015 worden (voor een deel nieuwe) proefvlakken jaarlijks onderzocht om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer te evalueren.

De proefvlakken werden volgens een vast schema vijf maal bezocht tussen eind maart en begin juni, waarbij alle waarnemingen werden ingetekend op een elektronische kaart. Naast locatie werd ook de broedzekerheid genoteerd en de gegevens van de laatste ronde zijn gebruikt om op een grove manier het broedsucces van Grutto, Wulp en Tureluur te berekenen.

In alle onderzochte proefvlakken werden in 2021 doelsoorten als broedvogel aangetroffen, waarbij de soortsamenstelling de veranderingen in landschap en bodem volgde. De trends van de onderzochte eenden zijn vanaf 1994 meest positief, die van steltlopers met uitzondering van Tureluur negatief, waarbij de afname 50-80% bedroeg. In de laatste jaren lijkt de ontwikkeling minder negatief. Binnen de zangvogels zijn er eveneens verschillen, waarbij de Veldleeuwerik sterk afnam en uit veel proefvlakken verdween, terwijl de Gele Kwikstaart toenam en zijn areaal uitbreidde.

In de gebieden met beheer zijn de dichtheden van weidevogels wel veel hoger, maar er werden geen duidelijke verschillen gevonden in trend tussen gebieden met en zonder speciaal weidevogelbeheer. Mogelijk worden deze verschillen alleen op langere termijn zichtbaar.

De reproductie van Grutto en mogelijk Tureluur was in 2021 waarschijnlijk voldoende voor behoud van de populatie, maar daarbij moet worden aangetekend dat ze beduidend hoger was dan in voorgaande jaren. Dit is mogelijk een gevolg van het relatief late en natte voorjaar, waardoor er later is gemaaid. Bij de Wulp was de reproductie gedurende alle onderzoekjaren laag.

Document: 

rap_2021-88_weidevogels-overijssel-2021.pdf

Rapportnummer: 

2021/88

Auteurs: 

van Manen W.

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands