Gezondheid Nederlandse vogelpopulaties

Voor het beschermingswerk door Vogelbescherming Nederland is het noodzakelijk een zo actueel mogelijk beeld te hebben van de ontwikkeling van vogels in Nederland. Dit betreft uiteraard een beschrijving van de huidige stand van zaken ten aanzien van aantallen en verspreiding en de ontwikkelingen daarin tot nu toe. Daarnaast is het van belang een inschatting te krijgen van de te verwachten ontwikkelingen. Daarmee kunnen vogels in drie groepen worden ingedeeld:

  • directe bescherming is nodig,
  • binnen afzienbare tijd is bescherming mogelijk noodzakelijk en
  • bescherming van de soort lijkt niet nodig.

Een systeem dat dit soort informatie verschaft kan omschreven worden als een ‘early warning en alert’-systeem.

Ten behoeve van dit systeem is onderzocht in hoeverre er sprake is van synchroniciteit in broedvogeltrends op basis van regionale trends die in het broedvogelmeetnet worden verzameld en in hoeverre dit ruimtelijk verder verfijnd kan worden op basis van verschillende soorten  verspreidingskaarten. De laatste aanpak moet leiden tot zogenaamde trendkaarten waardoor in een oogopslag zichtbaar wordt gemaakt waar soorten het goed en slecht doen. Vervolgens kan dan onderzocht worden waarin dit soort locaties/regio’s van elkaar verschillen en of dit verklaart waarom een soort het daar goed of slecht doet. Deze trendkaarten dienen algemeen toegankelijk te worden gemaakt via de soortenpagina’s op www.sovon.nl.

Tevens is onderzocht hoe goed trends van broedvogels kunnen voorspellen hoe een soort zich zal ontwikkelen in bijvoorbeeld de eerstvolgende tien jaar en of dit verschilt tussen soorten afhankelijk van bepaalde soortkenmerken.

Tenslotte is er een indicatieve Rode lijst voor de Nederlandse broedvogels opgesteld volgens IUCN-criteria en wordt een voorstel uitgewerkt ditzelfde te doen voor niet-broedvogels.

U treft bij deze publicatie geen PDF aan. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot wolf.teunissen@sovon.nl.

Rapportnummer: 

2016/30

Auteurs: 

Teunissen W., van Kleunen A., Sierdsema H. Kampichler C., van den Bremer L. & van Turnhout C.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands