Gevoeligheid van vogels en vleermuizen voor windturbines in de provincie Utrecht

Windturbines kunnen gevolgen hebben voor vogels en vleermuizen. Er is kans op aanvaring met de rotorbladen. En de turbines kunnen de leefgebieden van vogels en vleermuizen verstoren. Hier moet je dus rekening mee houden bij de planning van een windturbinepark. 

Omdat plaatsing van nieuwe windturbines moet voldoen aan de regels van de Wet natuurbescherming hebben Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg in opdracht van de Provincie Utrecht onderzocht waar kwetsbare vogel- en vleermuissoorten voorkomen. Met gegevens over de verspreiding, aantallen en vliegbewegingen van vogels en vleermuizen zijn kaarten gemaakt met gebieden waar naar verwachting de risico’s van windturbines op kwetsbare soorten het grootste zijn.

Wat zien we op deze kaarten?

In onderstaande kaart links zijn deze risico’s te zien voor vogels. In de rode gebieden zijn de risico’s het grootst. In de licht gekleurde gebieden het laagst. Er zijn verschillende kaarten gemaakt voor broedvogels en niet-broedvogels. Aangezien een windturbine er het gehele jaar staat, zijn alle afzonderlijke kaarten gecombineerd in één kaartbeeld. Voor vleermuizen zijn vergelijkbare kaarten gemaakt per vleermuissoort, zoals de kaart rechts voor de gevoeligheid van de Gewone dwergvleermuis bij migratie over korte afstand.

Kanttekeningen

Bij de interpretatie van de kaarten zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. Deze kaarten laten niet de daadwerkelijke aanwezigheid van vogels of vleermuizen zien. En ook niet de sterfte, of verstoring als er een windturbine in het gebied zou komen te staan. Het is een verwachting van een risico dat je loopt bij plaatsing van windturbines op een bepaalde plek. Deze verwachting is berekend op basis van wat we weten over de aanwezigheid van soorten en de kennis over hun leefgebiedseisen. De kaarten geven een beeld van alleen de kwetsbare vogel- en vleermuissoorten.

Zoekkaarten

De kaarten zijn een hulpmiddel bij het verder uitwerken van zoekgebieden voor windenergie in de provincie Utrecht. Hiermee helpen we de RES-regio’s, gemeenten en initiatiefnemers om in een vroeg stadium informatie over de relevante vogel- en vleermuissoorten te betrekken bij het uitwerken van hun zoekgebieden. De kaarten geven daarbij geen oordeel of het plaatsen van windenergie wel of niet mogelijk is in een gebied. 

Om daadwerkelijk te weten of de plaatsing vogels en vleermuizen negatief beïnvloedt, is meer onderzoek per soort nodig. Dan pas wordt vastgesteld of de verwachte kwetsbare vogel- of vleermuissoorten daadwerkelijk nadelige gevolgen zullen ervaren van beoogde windturbines. De kaarten zijn daarom ook geen vervanging van het ecologisch (veld)onderzoek dat onderdeel van de vergunningverleningsprocedure in het kader van de Wet natuurbescherming is.

Document: 

rap_2021-18_utrecht_gevoeligheid_vogels_en_vleermuizen_windturbines_def.pdf

Rapportnummer: 

2021/18

Auteurs: 

Stahl J. & Epe M.

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands