Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2015/16

De voormalige zandwinplas Kaliwaal bij Druten wordt sinds het najaar van 2003 gebruikt als bergingsdepot voor baggerspecie. De stort van baggerspecie wordt uitgevoerd door K3Delta (voorheen Dekker van de Kamp) en geschiedt in het kader van het natuurontwikkelingsproject ‘Waaier van Geulen’. De Kaliwaal is een belangrijke rust- en slaapplaats voor overwinterende vogels, met name ganzen, eenden en meeuwen. Vanaf 1997 zijn de aantallen vogels op de Kaliwaal intensief gemonitord middels twee-maandelijkse tellingen. Aanvankelijk stond de verleende milieuvergunning niet toe dat er gestort werd tussen 15 december en 1 maart, wanneer de Kaliwaal het meest intensief door overwinterende watervogels wordt gebruikt. Met ingang van winterseizoen 2008/2009 is deze beperking opgeheven, onder voorwaarde dat er niet in de avondschemering wordt gewerkt. Vanaf 1 november worden de werkzaamheden een half uur voor zonsondergang gestopt. In deze evaluatie t/m winterseizoen 2015/16 wordt onderzocht hoe watervogels die van de Kaliwaal gebruik maken zich ontwikkelen sinds de start van de stortwerkzaamheden in 2003, waarbij de trends worden vergeleken met die in het omliggende Rivierengebied.

U treft bij deze publicatie geen PDF aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Rapportnummer: 

2016/18

Auteurs: 

van den Bremer L. & Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands