Ecologische Verbindingszones conform Wet natuurbescherming in Noord-Brabant; onderzoek en toekomstverkenning

In de Evaluatie Ecologische verbindingen en ontsnippering (Bureau ZET, 28 februari 2017) zijn diverse knelpunten geconstateerd rond de Brabantse ecologische verbindingszones en zijn aanbevelingen voor de toekomst gedaan.

In vervolg op de evaluatie is in april 2017 in opdracht van de provincie Noord-Brabant een Onderzoek en Toekomstverkenning EVZ’s gestart. Dit onderzoeksproject is uitgevoerd door Bureau ZET/ Sovon en bestaat uit twee delen. In het eerste deel van het onderzoek (april – juli 2017) is de wettelijke opgave voor de provincie op basis van de verplichtingen van de nieuwe Wet natuurbescherming onderzocht. Er is onder meer in beeld gebracht voor welke soorten van de Brabantse prioritaire soortenlijst ecologische verbindingszones noodzakelijk zijn op grond van de verplichting tot soortbehoud in de Wet natuurbescherming (art. 1.12 en art 1.5 vierde lid) en welke natuurgebieden daartoe moeten worden verbonden door EVZ’s. In het tweede deel van het onderzoek is, op basis van een inventarisatie van de functies die EVZ’s kunnen vervullen, een toekomstgerichte verkenning uitgevoerd van (flankerende) belangen, opgaven, cofinancieringsmogelijkheden en mogelijk in te zetten overig instrumentarium bij de realisatie van de huidige EVZ’s. Dit deel van het onderzoek resulteert, naast een overzicht van EVZ-functies, in een aantal scenario’s of aanvliegroutes van waaruit de provincie een eventuele herijking van de huidige EVZ’s, samen met haar uitvoeringspartners, zou kunnen benaderen.

Document: 

rap_2018-16_ecologische-verbindingszones-noord-brabant_s2017.102.pdf

Rapportnummer: 

2018/16 - Bureau ZET-rapport 2018/4084

Auteurs: 

ten Holt H., Sierdsema H., Martens S., van den Bremer L., van Kleunen A. & Kampichler C.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Bureau ZET, Nijmegen/Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands