Draagkracht voor overwinterende ganzen in Natura 2000-gebied Rijntakken

Natura 2000-gebied Rijntakken is van internationale betekenis als overwinteringsgebied voor Grauwe Gans, Kolgans, Toendrarietgans en Brandgans. Voor deze soorten zijn instandhoudings-doelstellingen geformuleerd om de omvang en kwaliteit van het foerageergebied op een voldoende gunstig peil te houden. Dit stelt eisen aan de minimale draagkracht van het Natura 2000-gebied voor deze soorten.
 
Er spelen diverse ontwikkelingen in het Natura 2000-gebied die van invloed kunnen zijn op het ganzenfoerageergebied. Zo moeten de in het Natura 2000-beheerplan genoemde maatregelen ten behoeve van de overige instandhoudingsdoelstellingen worden uitgevoerd en worden activiteiten voorzien ten behoeve van hoogwaterveiligheid, vaarwegbeheer en de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast spelen er tal van andere, al dan niet concrete, ruimtelijke claims. De draagkracht voor overwinterende ganzen mag door deze ruimtelijke ontwikkelingen niet zodanig verslechteren dat de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar komen.
 
Provincie Gelderland wil potentiële effecten van ruimtelijke ontwikkelingen in het Natura 2000-gebied Rijntakken op de draagkracht voor overwinterende ganzen navolgbaar (laten) bepalen. Met het oog daarop heeft de provincie verschillende vragen aan Sovon voorgelegd. Samengevat komen die op het volgende neer: ontwikkel en beschrijf een voor de provincie en potentiële initiatiefnemers goed navolgbare systematiek waarmee kan worden beoordeeld of voorgenomen activiteiten in het Natura 2000-gebied Rijntakken al dan niet ontoelaatbare negatieve effecten kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen voor de vier ganzensoorten. In deze studie zijn verschillende stappen doorlopen om tot deze systematiek te komen. 

Document: 

rap_2019-36_ganzen-n2000-rijntakken.pdf

Rapportnummer: 

2019/36

Auteurs: 

Hans Schekkerman, Erik van Winden, Loes van den Bremer & Rob Vogel

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands