Demografie van een populatie Tapuiten in een snel veranderend duinlandschap

In Nederland is de Tapuit als broedvogel tegenwoordig sterk gebonden aan open, droge duingraslanden.
Deze ‘grijze duinen’ worden echter al decennialang bedreigd door het verdwijnen van de natuurlijke kustdynamiek, overmatige stikstofdepositie en een sterke afname van de konijnenstand.
De smalle duinstrook in de Kop van Noord- Holland kon zich relatief lang aan deze malaise onttrekken, maar recent vinden ook hier grote veranderingen plaats. De gevolgen voor de Tapuiten konden dankzij een inmiddels 13 jaar lopende populatiestudie naar aantallen, broedsucces en overleving in beeld worden gebracht.

Document: 

limosa_2020-93-3_p105-116_105-116_demografie-tapuiten-veranderend-duinlandschap_c-v-turnhout-et-al.pdf

Auteurs: 

Chris van Turnhout, Frank Majoor, Tim Zutt, Malavika Madhavan & Eelke Jongejans

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Nederlandse Ornithologische Unie & Sovon

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

93

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Broedvogels

Schaarse soorten

Publicatietaal: 

Nederlands