De broedvogels van Schiermonnikoog in 2018

In het voorjaar van 2018 liet Natuurmonumenten al haar terreinen op Schiermonnikoog inventariseren op alle soorten broedvogels door Sovon. Dit viel, evenals in 2001, 2006 en 2012, samen met de zesjaarlijkse integrale broedvogelkartering van de internationale Waddenzee, die vanuit het Trilateral Monitoring Assessment Program (TMAP) wordt georganiseerd. In totaal werd 3793,7 ha geïnventariseerd. Er werden 100 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan 20 Rode Lijst-soorten.

De integrale broedvogelkartering in 2018 laat grote veranderingen zien. Karakteristieke soorten voor duinen en kwelders nemen af, zoals Bergeend, Eider, Scholekster, Kluut, Kievit, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Visdief, Noordse Stern, Holenduif en Kauw. Andere karakteristieke soorten komen als broedvogel niet meer voor op Schiermonnikoog, zoals Blauwe Kiekendief, Strandplevier en Tapuit.

Opvallend is dat enkele Rode Lijst-soorten het wel goed doen. Tureluur, Veldleeuwerik en Graspieper namen toe, waarbij groei van de kwelder en groen strand voor uitbreiding van de broedgebieden van deze soorten lijkt te zorgen. Dat lijkt ook te gelden voor Wulpen, die in aantal gelijk blijven, terwijl Wulpen op alle andere Waddeneilanden sterk afnemen.

Een sterke tot zeer sterke toename laten met name zangvogels van rietruigten en struwelen zien. De verruiging en “verstruweling” van duinen en hogere kwelderdelen tekent voor een groot deel de veranderingen op het eiland. Ook in de vier vaste steekproefgebieden op de Oosterkwelder die sinds 1998 nemen veel van deze soorten toe en breidden ze in de afgelopen 20 jaar hun broedgebied langzaamaan oostwaarts uit, wat de laatste jaren in een stroomversnelling lijkt te zijn gekomen. Op de lagere kwelderdelen speelt de uitbreiding van Zeekweek sommige soorten parten. Op dat soort plekken zijn o.a. Wulp en Veldleeuwerik juist verdwenen.

Uit bijgaande pdf zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl.

 

Document: 

rap_2018-85_brv-schiermonnikoog-2018_zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/85

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Michel Klemann

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands