Contrasterende aantalstrends van Tjiftjaf en Fitis: wat leert ons het CES?

De soorten vertonen een contrasterende aantalsontwikkeling, waarbij de Tjiftjaf een overwegend positieve- en de Fitis een overwegend negatieve trend laat zien. Gesuggereerd wordt dat landschappelijke veranderingen in zowel de broed- als de overwinteringsgebieden hierin een rol spelen, maar mogelijk ook klimaatomstandigheden (Foppen 2018, Bijlsma 2018). Zowel de landschappelijke veranderingen als de verandering in klimaat zijn geleidelijke processen wat het lastig maakt om hun relatieve impact op de populatie te kwantificeren. De jaar op jaar veranderingen kunnen inzicht geven in mogelijke weer gerelateerde factoren en andere factoren die per jaar sterk kunnen wisselen zoals voedsel.
Naast de ontwikkelingen in de aantallen is het daarbij van belang om ook te kijken naar trends en fluctuaties in de demografie (reproductie en overleving).
Hierop proberen we meer vat te krijgen door gegevens uit het Broedvogel Monitoring Project en het Constant Effort Sites ringproject gezamenlijk te analyseren.

Document: 

lim-92_36-44_tjiftjaf-fitis_v-d-bremer.pdf

Auteurs: 

Loes van den Bremer, Chris van Turnhout, Hans Schekkerman, Symen Deuzeman, Henk van der Jeugd & Ruud Foppen

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon & NOU

Publicatiemedium: 

Limosa

Jaargang bron: 

92

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands