Broedvogels van Waalenburg en Dijksmanshuizen in 2018

In 2018 werd in opdracht van Natuurmonumenten een broedvogelkartering uitgevoerd in een drietal gebieden op Texel, met een gezamenlijke oppervlakte van 300 ha. Het betreft delen van de natuurgebieden polder Waalenburg en Dijkmanshuizen, met natuurtype 13.01, Vochtig weidevogelgrasland. Er werden 28 soorten broedvogels vastgesteld, voornamelijk weidevogels maar ook een aantal soorten eenden, waarvan de Eidereend in Waalenburg zo ver landinwaarts bijzonder mag heten. De vele Grauwe en Brandganzen broedden voor het overgrote deel niet in het karteringgebied zelf, maar in aangrenzende nattere gebieden. Op enkele uitzonderingen na in deelgebiedjes, waren de dichtheden aan weidevogels laag. Middels een alarmtelling begin juni werd vastgesteld dat minder dan de helft van alle Grutto paren jongen heeft grootgebracht. In de vorig en dit jaar nieuw ingerichte natte gebieden langs de Waddendijk vestigden zich grote aantallen kustbroedvogels, waarbij vooral de aantallen Kluten en Visdieven voor Texelse maatstaven aanzienlijk waren.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl

Document: 

rap_2018-81_nm-texel_zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/81

Auteurs: 

Lieuwe Dijksen & Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands