Broedvogels van Vlieland in 2018

In het voorjaar van 2018 zijn de terreinen van Staatsbosbeheer op het eiland Vlieland op broedvogels geïnventariseerd. In de periode maart-juni zijn vijf veldbezoeken uitgevoerd. In totaal zijn 113 verschillende broedvogels vastgesteld, waarvan 104 in kaart zijn gebracht. In totaal zijn 30 Rode Lijst-soorten vastgesteld, waaronder Roerdomp, Bontbekplevier, Wulp, Grote Mantelmeeuw, Grauwe Klauwier, Snor, Nachtegaal en Tapuit.

Door de grote variatie in verschillende habitats als duin, strand, moeras en bos is de soortenrijkdom op Vlieland hoog. In vergeliijking met voorgaande inventarisaties zijn veel veranderingen opgetreden. Grauwe Gans, Brangans, Nachtegaal, Tapuit, Groenling, Graspieper en Tapuit lieten een toename zien. Hier tegenover staat de (sterke) afname van  karakteristieke duinvogels als Eider, Scholekster, Wulp, Stormmeeuw, Zilvermeeuw en Bruine Kiekendief. Blauwe Kiekendief, Zomertortel en Bonte Kraai zijn verdwenen als broedvogel. De Bonte Kraai is daarmee ook als Nederlandse broedvogel verdwenen.

De afnemende trend komt bij de meeste soorten overeen met de lokale en landelijk trend. Opvallend is de positieve trend van Tapuit, deze gaat tegen de meerjarige landelijke afname in. Lepelaar is inmiddels gestabiliseerd, net als Bergeend, na een toename in de periode 2001-2006. De trend van Eider is duidelijk negatief, maar door een scheve ratio binnen de populatie wordt het beeld nog enigszins geflatteerd (door het relatief hoge aandeel mannetjes).

De broedpopulaties van Lepelaar, Eider en Tapuit op Vlieland omvatten meer dan 5% van de landelijke populatie.

In bijgaande PDFtreft geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl

Document: 

rap_2018-61_vlieland-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/61

Auteurs: 

de Boer P.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands