Broedvogels van Terschelling in 2018

In de periode van april tot juli 2018 zijn de eigendommen van Staatsbosbeheer (5950 ha) op Terschelling volledig gekarteerd op broedvogels. Alle gebieden zijn vijf keer bezocht. In totaal zijn 108 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan 90 zijn gekarteerd. Dit is een minimum, omdat er geen speciale bezoeken voor nachtactieve soorten (Houtsnip, Nachtzwaluw, Ransuil, Porseleinhoen) zijn gebracht. Van de soorten staan er 26 op de Rode Lijst .

De opvallendste veranderingen hebben plaatsgevonden onder de struweelbewoners en graslandsoorten. Deze soorten zijn alle sterk toegenomen door vergrassing en verruiging van de gebieden. Zowel de Grauwe Gans als de Brandgans laten een sterke groei zien op Terschelling.

Territoriale Dwergsterns en Visdieven op het oostelijke deel van het onderzoeksgebied waren verdwenen vanaf half juni door extreem hoog water.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl

Document: 

rap_2018-54_terschelling-2018_zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/54

Auteurs: 

Scholten S.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands