Broedvogels van Schiermonnikoog in 2012

Het voorjaar van 2012 stond in het internationale waddengebied in het teken van de vijfde integrale broedvogelinventarisatie. In het kader daarvan werden voor de vijfde keer alle terreinen van Natuurmonumenten op Schiermonnikoog op broedvogels geïnventariseerd. Dit leverde in totaal 103 soorten broedvogels op, waarvan er 25 op de Rode Lijst staan.

In vergelijking met de laatste integrale broedvogelkartering van de gebieden van Natuurmonumenten op Schiermonnikoog werden 6 nieuwe soorten vastgesteld, namelijk Aalscholver, Zomertaling, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw en Zwarte Roodstaart.

Soorten waarvan in 2012 geen territoria meer werden vastgesteld zijn Dodaars, Kleine Zilverreiger, Knobbelzwaan, Grote Canadese Gans, Boomvalk, Noordse Stern en Wielewaal.

Bij de soorten die in aantal toe zijn genomen vallen met name de grotere aantallen eenden op. Voor Bergeend en Kuifeend lijken die aantallen tamelijk reëel. Bij de Krak-, Slob- en Tafeleend speelt de toename zich echter af op de Westerplas. Dit lijkt een waarnemerseffect te zijn. Bruine Kiekendief en Velduil lijken op Schiermonnikoog goed stand te houden sinds de vestiging van de Veldmuis op het eiland in 2003. De overige soorten zijn met name zangvogels van struwelen, zoals Nachtegaal, Blauwborst, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Putter en Kneu.

Onder de soorten die een afname laten zien, zitten juist de karakteristieke broedvogels van de Waddenzee, zoals Eider, Blauwe Kiekendief, Scholekster, Tureluur, Kokmeeuw, Stormmeeuw en Visdief. Opvallend is ook de afname van de Holenduif. Daarnaast laten Sprinkhaanzanger en Rietzanger een afname zien.

Geen verspreidingskaarten

In bijgaande PDF treft u geen verspreidingskaarten aan; voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Petra Verburg.

Document: 

Rap_2012-37_broedvogels_schiermonnikoog.pdf

Rapportnummer: 

2012/37

Auteurs: 

Klemann M. & Kleefstra R.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands