Broedvogels van laagveenmoeras De Wieden in 2004-2011

Het laagveenmoerasgebied De Wieden in Noordwest-Overijssel geniet grote bekendheid om de kolonies van Purperreiger, Grote Zilverreiger, Aalscholver en Zwarte Stern en als broedgebied van Bruine Kiekendief, Roerdomp en weidevogels.

Veel minder is bekend over de niet zo in het oog springende soorten zoals rietzangers, karekieten, rallen en vogels van moerasbos. Aan het begin van de 21e eeuw is het gelukt de broedvogelstand in De Wieden integraal te inventariseren. Hieruit blijkt dat moerasvogels de toon zetten, maar dat bosvogels een aanzienlijk deel van avifauna vormen en het aandeel weidevogels relatief gering is. Voor moerasvogels is De Wieden een van de belangrijkste gebieden in Nederland met meer dan 10% van de landelijke broedpopulatie van Purperreiger, Rietzanger, Snor, Watersnip en Zwarte Stern. Mede hierom is De Wieden aangemerkt als een belangrijk Europees natuurgebied, onderdeel van het Natura 2000 netwerk.

Document: 

Limosa_85-4-2012_145-160_Vandijk_etal.pdf

Auteurs: 

van Dijk A.J., de Haan B, Messemaker R. & Verbij P.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

NOU

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

85

Nummer: 

4

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands