Broedvogels van het Voorster- en Waterloopbos in 2016

In 2016 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten het Voorsterbos en Waterloopbos (908 ha) in de Noordoostpolder geïnventariseerd op broedvogels. Er werden vijf bezoeken gebracht en de onderzoeksintensiteit bedroeg 10,7 min/ha. Er werden 79 soorten broedvogels aangetroffen, waarvan er 72 integraal zijn gekarteerd. Van de gekarteerde soorten was de Zwartkop met 348 territoria de meest algemene soort, gevolgd door Zanglijster. Dertien soorten komen voor op de Rode Lijst , waaronder vijf met de status “kwetsbaar” en acht “gevoelig”.

Ten opzichte van eerdere inventarisaties verdwenen enkele soorten die zich voor korte duur vestigden op tot natuur omgevormde landbouwgronden. Ook soorten die in het bos broeden, maar erbuiten foerageren, deden het in het algemeen minder goed. Soorten die hun optimum vinden in ouder bos, zoals Boomklever en Grote Bonte Specht, deden het in het algemeen goed. Toename (na afname) van Matkop en Goudvink duidt erop dat zich een tweede boomlaag of struiklaag ontwikkelt, die door deze soorten kan worden gebruikt. De toename van Matkop springt extra in het oog vanwege de sterke landelijke afname, waardoor de soort op de Rode Lijst is geplaatst.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

Rap_2017-07_Voorsterbos-2016-ZK.pdf

Rapportnummer: 

2017/07

Auteurs: 

van Manen W. & Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands